Strains

Strains: # a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Strain Type Validity Stub
Saroel 0 saroel
Sasquatch 0 sasquatch
Sasquatch Sap 2 sasquatchsap
Satavem Hybrid 0 satavem
Satellite Cindy 0 satellite-cindy
Satellite OG 2 satelliteog
Satin 1 satin
Satineral Indica 0 satineral
Sativa 0 sativa
sativa bliss 1 sativabliss
Sativa Mexicana 0 sativa-mexicana
Sativarin A Sativa 0 sativarin-a
Sativarin B Sativa 0 sativarin-b
Sativarin C Sativa 0 sativarin-c
Sativarin D  Sativa 0 sativarin-d
Sativarin E  Sativa 0 sativarin-e
Sativarin F Sativa 0 sativarin-f
Sativarin G Sativa 0 sativarin-g
Sativarin H Sativa 0 sativarin-h
Sativarin I Sativa 0 sativarin-i
Sativarin J Sativa 0 sativarin-j
Sativarin K Sativa 0 sativarin-k
Sativarin L Sativa 0 sativarin-l
Sativarin M Sativa 0 sativarin-m
Sativarin P Sativa 0 sativarin-p